Mezun Bilgi Sistemi

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MEZUNLAR KURULU YÖNERGESİ

Birinci Bölüm

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 1 – Amaç ve Kapsam

Bu yönerge İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan Mezunlar Kurulunun görevlerini, yapısını, çalışma usul ve esaslarını düzenler.

MADDE 2 – Tanımlar

Bu yönergede geçen;

a. Fakülte : İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni

b. Dekan : İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı’nı

c. Dekan Yardımcısı : Mezunlar Kurulu ’ndan sorumlu olan Dekan Yardımcısını

d. Kurul: Mezunlar Kurulu

e. Kurul Başkanı: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Kurulu Başkanını

f. Fakülte Sekreteri : İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri’ni

g. Mezunlar : İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarını

h. Öğrenciler : İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Kuruluş ve Görevleri

Kurulun Kuruluşu

Fakülte bünyesinde doğrudan Dekanlığa bağlı olarak çalışmak üzere Mezunlar Kurulu kurulmuştur.

MADDE 3- Kurulun kuruluş ve işleyişi aşağıda açıklanmıştır:

a) Kurul başkanı Dekan tarafından atanır. Üyeler, mezunlar arasından gönüllülük esasına göre Dekan tarafından atanan toplam 7 üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarında başkan yardımcısını seçerler. Mezuniyet öncesi klinik bilimler (Dönem 4, 5 ve 6) öğrenci temsilcileri oy hakkı olmaksızın davetli olarak ilgili toplantılara katılabilir. Kurul toplantılarına katılmasında yarar görülen kişiler oy hakkı olmaksızın, toplantılara katılabilir. Bir takvim yılında mazeretsiz olarak üç komisyon toplantısına katılmayan üyenin üyeliği düşer.

b) Kurulun görev süresi 3 yıldır. Görev süresi dolmadan boşalan üyeliklerin yerine Dekan

tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye atanır.

c) Kurul en az altı ayda bir kez gündemli toplanır ve en az 4 (dört) üyenin onayı ile karar alır.

d) Kurulun sekretarya işleri Fakülte sekreteri tarafından yürütülür ve alınan kararların uygulanmasından ilgisine göre Mezunlar Kurulu ile diğer akademik ve idarî birimler sorumludur.

Kurulun görevleri

MADDE 4- Bu kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Mezunlarla işbirliğini, yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmaya yönelik çalışmalar yapmak. Bu çerçevede sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetler organize etmek; Fakülte bünyesindeki akademik ve idarî birimler ile öğrenci toplulukları tarafından bu amaçla organize edilen etkinliklere destek vermek.

b) Mezunları tanıtan, iletişim bilgilerini içeren, sosyal statülerindeki değişimleri ve kariyer gelişimlerini takip eden mezunlar bilgi yönetim sistemini ve özgeçmiş veri tabanı kurmak, bu çerçevede kişisel sosyal medya adreslerini ve e-postaları içeren bilgi havuzları oluşturmak.

c) Fakülte mezuniyet törenlerine destek vermek, mezunların ve bu tür törenleri desteklemesini teşvik edici girişimlerde bulunmak, katılımlarını sağlamak ve mezuniyet törenlerinin medya tanıtımına yardımcı olmak amacıyla ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

ç) Fakülte faaliyetlerinin mezunlar nezdinde daha etkili bir şekilde tanıtılmasına yönelik stratejiler geliştirmek, uygulamak ve mezunların Fakülteye katkı sağlamasını teşvik edici çalışmalar yapmak.

d) Mezunlar arasında sosyal, kültürel ve meslekî dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı faaliyetler yapmak, fakülteye, öğrencilere ve mezunlara katkı sağlayacak ortak çalışmalar yapmak.

e) Mezunların mezuniyet sonrası gelişimlerini desteklemek amacı ile çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak, mezunların yönettiği kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile ortak faaliyetler yapmak, bu tür kurum ve kuruluşların Fakülteye ve öğrencilere katkı sağlamalarını teşvik etmek

f) Mezunlara yönelik olarak “gelecek planlama”, “iş hayatında başarı”, “kariyer yönetimi”, “istihdam”, “sürekli meslekî gelişim”, “iş sağlığı ve güvenliği”, “yabancı dil” vb. konularda kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay, seminer ve kurs programları organize etmek, bu tür programların organizasyonuna destek vermek ve mezunların katılımını teşvik edici çalışmalar yapmak

g) Faaliyet alanına giren konularda yazılı ve görsel materyaller yayımlamak. Bu çerçevede mezunlar rehberi ve mezunlar kılavuzu gibi materyaller hazırlamak Televizyon, radyo ve diğer görsel platformlarda programlar yapmak, yapan öğrenci ve mezunları desteklemek.

h) Mezunların öğrencilere katkısını geliştirmek amacıyla faaliyetler yapmak. Mezun vakıf ve derneklerinin, öğrencilere ödüller ve burs vermelerini teşvik edici çalışmalar yapmak, mezunların öğrencilere tecrübe aktarımını ve paylaşımını sağlayıcı çalışmalar yapmak, mezunların öğrencilere staj imkânı sağlamasına, işe yerleştirilmesi ve kariyerlerinin gelişimine yardımcı olmalarına yönelik çalışmalar yapmak.

ı) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

i) Dekanlığın verdiği görevleri yerine getirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 5- Bu yönerge, İnönü Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- Bu yönerge, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.


Tıp Fakültesi Mezunları