10 Aralık 2019

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ ALIMI

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 

    Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarına 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları için öğrenci alınacaktır. (28.11.2019 tarih ve 2019/52-01 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ekidir.)

 

1-BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

·         Adaylar başvurularını 06-10 Ocak 2020 tarihleri arasında yapacaktır. Türk vatandaşı olan adaylar için başvurular otomasyon sistemi üzerinden online olarak alınacaktır. Yabancı uyruklu, ÜNİP, Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa Geçiş ve Yatay Geçiş kontenjanlarına başvurular ise şahsen yapılacaktır. Yabancı uyruklu,  ÜNİP, Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa Geçiş ve Yatay Geçiş başvurusu yapacak adayların yapacağı online başvurular reddedilecektir. Yabancı uyruklu öğrencilere ayrıca bilim sınavı yapılacaktır. Bilim sınavına katılmayan yabancı uyruklu öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru Adresleri

Online Başvuru:

https://obs.inonu.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx      

 

 

ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAMLARIN KONTENJANLARI VE ÖZEL KOŞULLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Şahsen Başvuru:       

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 44280 Merkez Kampüs

Battalgazi /MALATYA

 

 

Sınav Yapılacak Ana Bilim Dalları Sınav Tarihleri ve Saatleri

Yabancı Uyrukluların Sınavları        : 14 Ocak 2020/Saat 10.00

Diğer Anabilim Dalları                    : 14 Ocak 2020/Saat: 10.00

Sınav Yeri

İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları

Sonuçların İlanı

17 Ocak 2020 (Sonuçlar Saat 17.00’den sonra Üniversitemizin/Enstitümüzün web sayfasında ilan edilecek olup, sonuçlarla ilgili telefonda bilgi verilmeyecektir).

 

2-BAŞVURULARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 

·         Bilim Sınavı yapılacak olan Ana Bilim Dalları “Öğrenci Kontejanları ve Özel Koşulları” tablosunda belirtilmiştir. Bilim sınavı yapılacak Anabilim/Bilim dallarında başvurusu onaylanan tüm adayların bilim sınavına girmeleri zorunludur. Bilim sınavına girecek adayların listesi ayrıca ilan edilmeyecektir. Bilim sınavı yapılan Anabilim/Bilim Dallarında sınava girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Başvuru sürecinde (06-10 Ocak 2020) adayların sistem üzerinden belirttiği bilgiler ile kanıtlayıcı belgeleri kontrol edilecek, bilgileri doğru ve eksiksiz olan adayların başvuruları onaylanacaktır. Başvuru sürecinde yanlış, eksik ve / veya hatalı bilgi beyanında bulunan adayların başvuruları reddedilecektir. Programa kaydı yapılmış olsa dahi, başvuru sürecinde yanlış veya hatalı bilgi beyan ettiği tespit edilen adayların kayıtları silinecek ve ilişikleri kesilecektir.

·         Adaylar bir başvuru döneminde aynı anda birden fazla programa başvuru yapamaz. Birden fazla programa başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.

·         Online olarak yapılan başvuruda adayların sisteme girmiş olduğu puanlar ile değerlendirilme işlemi gerçekleştirilecek olup, bilgilerin hatalı girilmesi durumunda herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Başvuru bilgilerinin doğruluğu tamamen adayların sorumluluğundadır.

·         Adayların mezuniyet puanları 100’lük sistem üzerinden hesaplanacaktır. Bu nedenle adayların mezuniyet notunun 100’lük sistem üzerindeki karşılığı transkriptlerde belirtilmiş olmalıdır. Transkriptlerinde 100’lük sistem üzerinden mezuniyet notu belirtilmemiş olan adayların (4’lük not sistemine göre belirtilmiş olanlar), not ortalamalarının 100’lük sisteme göre karşılığı sadece, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu”na göre çevirilecektir.                       

Üniversitelerin bireysel not dönüşüm tabloları kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

·         Adayların online başvuruda mezuniyet, transkript ve ALES belgelerini; Yüksek Lisans başvurusunda varsa yabancı dil belgelerini, Doktora başvurusunda ise zorunlu olarak yabancı dil belgelerini sisteme yüklemeleri gerekir.

·         ALES puanları başvurulacak Anabilim dalının istemiş olduğu puan türü esas alınarak girilmelidir. Bu konudaki sorumluluk tamamen adaylara aittir. Yüksek lisans başvurusunda ilgili ALES puanının son beş (beş) yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla en az 55, Doktora başvurularında ise ALES puanının son beş (beş) yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla en az 60 olması gerekmektedir.

·         Yüksek lisans başvurularında Yabancı Dil puanı zorunlu olmayıp Yabancı Dil puanı olan adayların puanları son beş (beş) yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla değerlendirmede dikkate alınacaktır.  Doktora başvurularında ise Yabancı Dil Puanının Son beş (beş) yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla en az 55 olması gerekmektedir.

·         Başvuru esnasında yanlış ve /veya hatalı bilgi beyanında bulunduğu veya başvuru yapılan programın istemiş olduğu kabul koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların, programa kayıt yaptırmış olsalar dahi, kayıtları iptal edilecek ve ilişikleri kesilecektir.

·         Kazanan adayların listesi 17 Ocak 2020 tarihinde 17:00’den sonra Enstitümüz Web sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Kesin kayıtlar 20-22 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

 

3 - DEĞERLENDİRME

Sınav Yapılmayan Programlarda

 

Yüksek Lisans : ALES puanının  % 60’ı  +  Lisans not ortalamasının  % 30’u + varsa  yabancı dil  puanının % 10’nun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Eşitlik durumunda ALES + Yabancı Dil puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.  Yabancı dil puanı olmayan adayların puanı sıfır (0) olarak alınır.  

Doktora: ALES puanının % 60’ı  + Yabancı dil puanının % 10’u  Hazırlık Sınıfı hariç en az 5 yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının % 30’u, diğer yüksek lisans derecesine sahip adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının  % 30’u +  toplanarak bu toplamın en az  60 olması koşulu ile adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES + Yabancı Dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

 

Sınav Yapılan Programlarda

 

Yüksek lisans : ALES puanının % 50’si + Lisans not ortalamasının  % 20’si  varsa Yabancı Dil Puanının % 10’u +  bilim sınavı notunun  % 20’sinin toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Toplam Puanı 50’den düşük olan adaylar başarısız sayılır.

Doktora : ALES Puanının % 50’si + Yabancı Dil Puanının % 10’u + lisana ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si ile bilim sınavı notunun % 20’sinin toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Toplam Puanı 60’tan düşük olan adaylar başarısız sayılır.

Not: Bilim sınavı yapılması durumunda, sınava girmeyen adayların  başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans programlarında Sıralama

-        Adayların Sıralaması Lisans mezuniyet  puanına göre yapılacaktır.

YATAY GEÇİŞ,  ÜNİP ve TEZSIZ YÜKSEK LISANSTAN TEZLI YÜKSEK LISANSA GEÇIŞ İÇİN BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

 

YÜKSEK LİSANS

1.     Üniversitelerarası İşbirliği kapsamında, ÜNİP için ayrılan kontenjanlara başvuracak adaylar bağlı bulundukları üniversitelerinden izin verildiğini gösteren belge

2.    Lisans diplomasının fotokopisi ve E-Devlet çıktısı

3.    Not transkriptinin onaylı sureti

4.    Son 5 yıl içinde alınmış ALES sonuç belgesi (ALES notu  istenilen puan türünden en az 55 olması gerekmektedir).

5.    Son beş (5) yıl  içerisinde alınmış olmak şartıyla  Varsa YDS/YÖKDİL yabancı dil puanı veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puanı  aldığını gösterir belge. 

6.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7.    1 adet vesikalık fotoğraf.

8.    Dilekçe (Enstitü tarafından matbu olarak verilecektir).

9.    Özgeçmiş

10.  Askerlik durum belgesinin fotokopisi (Erkek Adaylar İçin).

11.   Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

 

 

DOKTORA

1.     Üniversitelerarası İşbirliği kapsamında, ÜNİP için ayrılan kontenjanlara başvuracak adaylar bağlı bulundukları üniversitelerinden izin verildiğini gösteren belge

2.    Lisans ve Yüksek lisans diplomasının  fotokopisi ve E.Devlet çıktısı

3.    Lisans ve Yüksek Lisans Not transkriptinin onaylı sureti

4.    Son 5 yıl içinde alınmış ALES sonuç belgesi (ALES notu  istenilen puan türünden en az 60 olması gerekmektedir).

5.    Son beş (5) yıl  içerisinde alınmış olmak şartıyla, YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan almış veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puanı  aldığını gösteren belge.

6.     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7.    1 adet vesikalık fotoğraf.

8.    Dilekçe (Enstitü tarafından matbu olarak verilecektir).

9.    Özgeçmiş

10.  Askerlik durum belgesinin fotokopisi (Erkek Adaylar İçin). 

11.   Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

1.     ÜNİP(Üniversitelerarası İşbirliği Programı) için ayrılan kontenjanlara başvuracak adaylar bağlı bulundukları üniversitelerinden izin verildiğini gösterir belgeyi, ilgili anabilim dalından alınan ÜNİP başvurusunun uygun olduğuna ilişkin belgeyi ve kesin kayıtta istenen yukarıda yazılan diğer belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Anabilim Dalları ile ilgili belirlenen başvuru koşulları ÜNİP başvuruları için de geçerlidir.)

2.    Ana Bilim Dalı dışından başvuru yapan öğrencilere Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nın  uygun görmesi halinde Bilimsel Hazırlık programı uygulanır.

3.    Tezsiz Yüksek Lisanstan, Tezli Yüksek Lisansa geçiş başvurularında başvurulan Tezli Yüksek Lisans programının asgari yeterlilik koşullarının sağlanmış olması gerekmektedir.

 

Yatay geçiş için öğrencinin;

1.     Ayrılacağı programda kayıtlı olduğu derslerin tümünü başarmış olması,

2.    Not ortalamasının tam notun en az %80'i olması,

3.    Yüksek lisans ve doktora programlarında tez aşamasına geçmemiş olması, gerekir. (belgelendirilecek)

4.    Adayın başvurduğu programın giriş ön koşullarını sağlamış olması, gerekir.

5.    Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler tezli yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapamaz.

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER 

(Adayların başvurularını Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapmaları gerekmektedir)

 

§  Lisans veya yüksek lisans diplomasının dış temsilcilikten onaylı örneği, (Yurtdışı Üniversitelerinden mezun adayların diplomalarının hem orjinalinin    hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler-veya noter onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği)

§  Onaylı not durum belgesi örneği, 

§  Doktoraya başvuran adayların YDS’den  en az 55 puan veya YÖK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almaları, sınav sonuç belgesinin son 5 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.

§  Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar ile Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyen adaylar Türkçeden muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyinin B2 ve üzeri olması gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.   

§  Kimlik belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlikle ilgili kısımlarının fotokopisi)

§  2 adet vesikalık fotoğraf.

§  Dilekçe (Enstitüden matbu olarak verilecektir.)

§  Özgeçmiş

§  Geçerli bir pasaport ve öğrenci vizesi.

§  Yabancı uyruklu adayların yukarıda istenilen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı suretlerini teslim etmeleri gerekmektedir.

(1)    Lisansüstü Programlara Başvuran Yabancı Uyruklu ve Yurt Dışında İkamet Eden Türk Vatandaşı Adaylarda Aranacak Koşullar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar Şunlardır:

 

a.    Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklulardan; kendi hesabına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, öğrenimleri sırasında aldıkları dersler ve başarı notlarını gösteren belgeler ve bu belgelerin resmi onaylı Türkçe çevirileri ile enstitü müdürlüğüne başvururlar.

b.    Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar ile Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyen adaylar Türkçeden muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyinin B2 ve üzeri olması gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.

c.     Yabancı uyruklu öğrenciler için yüksek lisans başvurularında yabancı dil başarı şartı aranmaz.

d.    ç) Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak yapılan YDS’den en az 55 puan  veya YÖK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almaları gerekir. (Son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir)

e.     Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar başvurduğu alan ile ilgili mülakat sınavına girerler.

f.     Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru ve kabul koşulları anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

 

(2) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

 

a.    Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran, mülakata giren ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

b.    Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

c.     Dört yıllık lisans mezunlarının doktora programlarına başvurabilmeleri için yerleştirme puanı ALES veya eş değer kabul edilen bir sınavdan en az 80, lisans mezuniyet notunun en az 4 üzerinden 3 veya muadili, yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 65 puan olması gerekir.

d.    Doktora programlarına lisans mezunu olarak başvurabilmek için beş veya altı yıllık lisans eğitim programlarının birinden mezun olmak gerekir.

e.     Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır. Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

f.     Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için en düşük mülakat puanı; yüksek lisans programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 50, doktora programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 60 olması gerekir.

g.    Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 60, doktora programı yerleştirme puanı en az 65 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Denklik belgesi ile başvuran adaylar başvurdukları programlara kesin, diğerleri şartlı kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

(3) Şartlı kaydedilen adayların önceki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına ilişkin      YÖK görüşü alındıktan sonra programa kesin kayıtları yapılır. Olumsuz görüş gelmesi halinde          kayıtları iptal edilir.

(4) Adayların kayıt işlemleri, ilgili enstitüler tarafından yapılır.

(5) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet  ettiklerini belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlendirilir ve  sonuçlandırılır.

 

 


Erasmus     Farabi     Mevlana    

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020