Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi

 

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Kapsamında Öğrenci Görevlendirme Yönergesi

 

Amaç ve Kapsam

 

Madde 1: Bu yönergenin amacı giderleri İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanan ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen kongre, seminer ve konferans gibi bilimsel faaliyetlere öğrencilerin katılmaları için yurtiçi ve yurtdışında geçici görevlendirmelerini düzenlemektir.

 

Dayanak

 

Madde: 2 Bu yönergenin hazırlanmasında 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Bütçe Kanunu’nun (H) cetveli, Yurtdışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ve Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümleri esas olarak alınmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde: 3

Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

Öğrenci: İnönü Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, devlet konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıtlı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini,

Akademik Birim: İnönü Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, devlet konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

Mali Yıl: her yıl, devlet bütçesinin yapılıp yürürlüğe girmesinden başlayarak uygulandığı bir yıllık süre, takvim yılını,

Komisyon: Bilimsel etkinlikleri değerlendirmek üzere her akademik birim tarafından kurulan ve öğretim elemanlarından müteşekkil 3 kişilik komisyonu,

 

Görevlendirmelere ilişkin genel esaslar

Madde 4: Üniversitemiz birimlerince, yurtiçi ve yurtdışı öğrenci görevlendirmeleri çerçevesinde yurtiçi görevlendirmeleri için her mali yılda bir defa olmak üzere Harcırah Kanunu uyarınca yol masrafı, en fazla üç gün gündelik ve varsa en fazla iki gün konaklama gideri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca karşılanacaktır.

Yurtdışı öğrenci görevlendirmesinde ise öğrenciye her akademik yıl için en fazla 750-TL destek sağlanacaktır.  Bu miktar gerekli görülmesi halinde yılda bir kez İnönü Üniversitesi Senatosu tarafından güncellenebilecektir.

 

Madde 5: Üniversitemiz öğrencilerine görevlendirme giderlerine karşılık her mali yıl içerisinde bir kez yurtiçi veya bir kez yurtdışı olmak üzere maddi destek sağlanabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan görevlendirmeler yurtdışı olarak değerlendirilecektir.

 

Madde 6: İzleyici olarak katılımlarda maddi destek sağlanmayacaktır. Maddi desteğin sağlanabilmesi için öğrencilerimizin kendi alanlarıyla ilgili katılmış oldukları bilimsel etkinliklerde sözlü sunum veya poster sunumu yapmaları şarttır.

Madde 7: Aynı etkinliğe birden fazla eserle katılım amaçlı yapılan müracaatlarda yalnızca bir tane sunum için malî destek verilir.

 

Madde 8: Sunum metni, malî destek için hazırlanan başvuru dosyasında yer alır.

 

Madde 9: Öğrencilerimizin bilimsel etkinliklere katılabilmeleri için GANO (Genel Akademik Not Ortalaması) 2,50’ye eşit veya üzerinde olması gerekir.

 

Madde 10: Başvuruda bulunacak öğrencilerin 2. sınıf veya üstü öğrenci olmaları ve uzatmalı öğrenci olmamaları gerekmektedir.

                                                                      

Madde 11: Yurtiçi görevlendirmenin gerçekleştirilebilmesi için ilgili başvurunun görev tarihinden en az 3 gün önce; yurtdışı görevlendirmelerinin gerçekleşebilmesi için ise en az 15 gün önce ilgili başvurunun Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na ulaştırılması gerekmektedir. Öğrenciler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca istenilecek belgeleri zamanında ulaştırmak mecburiyetindedir. Her ne suretle olursa olsun görev tarihinden sonra yapılacak olan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

                                                                       

Madde 12: Görevlendirme konusunu fiile dönüştürecek olan kişilerin etkinlik tarihlerini kapsayacak şekilde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen öğrencilik haklarına sahip olması gerekmektedir

 

Madde 13: Gerçekleştirilecek olan görevlendirmelerde Üniversitemizin temsil edilmesi gerekmektedir. Kişisel gelişim ile ilgili (kurs, eğitim, dinleti, festival vb) etkinlikler için görevlendirmeler gerçekleştirilmeyecektir.

 

Değerlendirme

 

Madde 14:

1.      Görevlendirmelerde öğrencilerin, EK-1 formuyla birlikte kendi akademik birimlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2.      Her akademik birimin, 3 kişiden müteşekkil “Bilimsel Etkinlikleri Değerlendirme Komisyonu” tarafından, yapılan başvuruların bu yönergede belirtilen kıstaslara uygunluğu ile etkinliğin bilimsel seviyesiyle öğrenciye, üniversiteye, bilime ve ülkeye sağlayacağı yararları göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır. Uygun görülen başvurular ilgili akademik birimin yönetim kuruluna sunulur.

 

Görevlendirmelerde bulunması gereken bilgi ve belgeler;

 

Madde 15: Görevlendirmelerde bulunması gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

Bilimsel etkinliklerde gerekli bilgi ve belgeler;

 

1.      EK-1 formu,

2.      Etkinlik tarihini kapsayan öğrenci belgesi,

3.      Transkript,

4.      Etkinlik daveti ve yapılacak olan sunumun ilgili kabul edildiğine dair yazı,

5.      Sunum metni,

6.      Bilimsel Etkinlikleri Değerlendirme Komisyonu uygunluk yazısı,

7.      Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ya da Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı,

8.      Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ya da Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan üst yazı,

 

Yol ve Katılım masraflarının hesaplanması

 

Madde 16: Yol masraflarının hesaplanması

 

Yurtiçinde yol masrafları:

 

Yurt içinde yol masrafının, toplu taşıma araçları ile (uçak hariç) gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Görevli kişi, ikamet adresi – tarifeli nakil aracı kalkış durağı ve tarifeli nakil aracı varış durağı – ve görevlendirme alanı arasında kullandığı toplu taşıma araçlarına ait ispatlayıcı belgeleri (fatura, bilet) vb. ibraz etmek sureti ile gider olarak gösterebilecektir.

Görevlendirme bölgesine ulaşımın uçak ile gerçekleştirilmesi durumunda, her yıl yayınlanan Malatya’dan taşıma otobüs rayiç bedeli dikkate alınacaktır. Şehir içi görevlendirmelerde ulaşım giderleri karşılanmamaktadır.

 

Konaklama Masrafları:

 

Madde 17: Konaklama ücretinin ödenmesi için katılımcının adına fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Faturada; ad-soyad, konaklanan gün sayısı ve tarihler, kaşe-imza mutlaka bulunmalıdır.

       

Sorumluluklar

 

Madde 18: Görevlendirme sonrasında görevli kişi kendisinden talep edilen belge ve dokümanlar ile gider talep işlemlerini bir ay içerisinde tamamlamalıdır. Gerçekleştirilen görevlendirmelere ilişkin tüm mali sorumluluk görevlendirilen kişiye aittir ve gerektiğinde sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftir.

 

Madde 19: Öğrencilerin başvuruları, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının bütçe imkânlarının yeterli olması halinde karşılanacaktır. Aksi takdirde karşılanmayacaktır.

 

Görevlendirme sonrası teslim edilecek belgeler

 

Madde 20: 

·         Tüm etkinliklere katılımlarda, katılımcının ismine düzenlenmiş ulaşım faturası ya da biletin aslı,

·         Konaklama ücreti ödemelerinde, katılımcının adına düzenlenen faturanın aslı,

·         Katılımcının görevlendirme konusu olan fiili hayata geçirdiğini gösterir organizasyon onaylı katılım belgesi,

·         Yurtdışı çıkışlarda pasaport fotokopisi (resimli ön yüz, kimlik bilgileri, giriş çıkış vizelerinin olduğu sayfaların net okunur fotokopisi)

·         Usulüne göre doldurulmuş ve görevlendirmeyi gerçekleştiren birim tarafından onaylanmış  Yurtiçi/Yurtdışı yolluk bildirim formu

  

Madde 21: Bu yönerge İnönü Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 22: Bu yönerge hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 İletişim    

© Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı