Yazım Kuralları

REFERANS GÖSTERME

A. METİN İÇİ REFERANS GÖSTERME

 1. Tek yazarlı kitap

Referans, cümle başında ya da cümle içinde gösterilecekse, yazarın soyadı, parantez içinde veya dışında verilebilir. Her iki durumda da kitabın yayın tarihi ve sayfa numarası parantez içinde verilir.

Yazarın Soyadı (yayın yılı: Sayfa numarası)…

Gazali (1966: 52) bir köpek bir kere değnekle dövüldü mü, artık değneği her gördüğünde hemen kaçar, diyerek bazı hayvanlarda bir tür hafıza ve basit anlamda öğrenme olduğunu ima etmektedir.

… (Yazarın Soyadı, yayın yılı: Sayfa numarası)…

… (Yavuz, 1984: 32)de belirtildiği gibi olgunluk bir yetişkin özelliği olarak, yapısal değişikliklerin tamamlanması sonunda ulaşılan bir durumu ifade eder.

Bir kitaptan, metin içinde yazarın adı zikredilmeden, bir bilgi, fikir ya da özet aktarılıyor ise, bu durumda yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası cümle sonuna parantez içinde verilir ve parantezden sonra nokta konur.

… (Yazarın Soyadı, yayın yılı: Sayfa numarası).

… Batı’da, 17. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan hükümet biçimleri Osmanlı kurumlarının gelişimini etkilemiştir (Mardin, 1999: 234).

Referans gösterme bir eserin tümüne yönelik ise parantez içinde sadece yazarının soyadı ve eserin yayın yılı yazılır.

… (Yazarın Soyadı, yayın yılı)

… XVIII. yüzyıla ait metinlerin nasıl okunacağı ile ilgili tartışmalara Halepli Edîb’in cinaslı kafiyelerindeki fonolojik özellikler önemli katkı sağlamıştır (Mum, 2003).

 1. İki yazarlı kitap

Birinci yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi., ve İkinci yazarın adının ilk Harfi., Soyadı (yayın yılı: sayfa no/sayfa aralığı).

Babinger, F., ve F. Köprülü (2003: 12-37) Anadolu'daki erken dönem İslamiyet'i anlatmaktadırlar.

 1. İkiden fazla yazarlı kitap

İlk yazarının Soyadı vd., (yayın yıl: Sayfa numarası)

Güven vd., (2010: 150) eğitimin milli yönünün ancak bir ülkenin dahil olduğu medeniyetin klasikleri aracılığı ile kazandırılabileceğini savunmaktadır.

 1. İkinci kaynaktan aktarma

Yazarının soyadı (yayın yılı'ndan aktaran Soyadı, yayın yılı: Sayfa numarası) ...

… Karakoç (1993’den aktaran Kabadayı, 2012: 112) medeniyetinin hem zahiri hem de batin yönlerini birlikte tanımak gerektiğini vurgulamaktadır.

 1. Çeviri kitap

Çeviriler için aynen diğer metinlerde olduğu gibi kitabın asıl yazarı üzerinden referans gösterilir. Bu durumda eserin çevireni metin içinde değil tez sonuna konacak olan kaynakça kısmında belirtilir. Ancak tahkikli metinlerin dipnot gösteriminde çeviren mutlaka belirtilmelidir.

Eserin asıl yazarının Soyadı, (yayın yılı: Sayfa numarası)

Buda'ya göre (1976: 28) mutlu bir hayat yaşamak büyük ölçüde sükûnete ermekle mümkündür. ...

 1. Ansiklopedi maddesi, derleme ve kitapta bölüm

Ansiklopedi maddelerini, derlemedeki makaleleri ve kitap bölümlerini referans gösterme, ilgili madde, makale veya bölüm yazarının soyadı üzerinden yapılır. Sonra ilgili madde, makale ve bölümün içinde yer aldığı kaynağın ayrıntılı bilgileri (tam künyesi) bu kılavuzun sonuna eklenecek kaynakça'da verilir.

(Yazarının soyadı, yayın yılı: Sayfa numarası)

Tefekkür sadece İslam felsefesi açısından değil diğer bütün İslamî bilimler açısından da çok büyük bir önem taşır. Çünkü her türlü fikir üretimi tefekkür yoluyla sağlanır. (Keklik, 1982: 158)

 1. Briden fazla kaynağı birlikte gösterme

…(İlk kaynak yazarının Soyadı, Kaynağın yayın yılı: Sayfa numarası; İkinci kaynak yazarının Soyadı, yayın yılı: Sayfa numarası; … )

Bu konuya ayrılmış çok sayıda eser (Dora, 2007: 5; Ulu, 2010: 10; …) insan tabiatının daima iyiye yönelme eğiliminde olduğunu ifade etmektedir.

 1. Yazarı belirsiz kitap

Yazar yerine kitap adı tırnak içine alınarak yayın yılı ve sayfa numarası ile birlikte parantez içinde verilir.

(“Kitap adı”, yayın yılı: sayfa numarası)

… (“Yabancı Dil Öğretimi ve Kültür”, 2000: 59).

 1. Kurum adına yayımlanan kitap

Kurum adları tezde ilk geçtikleri yerde tam ad olarak, daha sonraki geçtikleri yerlerde ise kısaltılarak (TDK ve TTK gibi) verilmek kaydıyla referans gösterme kurum adı üzerinden yapılabilir.

(Kurum adı, yayın yılı: Sayfa numarası)

… (Türk Tarih Kurumu, 2009: 24) … ; … (TTK 2009: 24)…

… (Türk Dil Kurumu, 2002: 55)… ; … (TDK 2002: 55)…

 1. Aynı yazarın birden çok kitabını kaynak gösterme

Yazarının soyadı (Birinci kitabın yayın yılı, sayfa numarası; İkinci kaynağın yayın yılı: Sayfa numarası)

Keklik’in (1982, 23; 1984: 52) çalışmalarında Türk-İslam düşünürlerinin felsefe konusundaki görüşleri ayrıntılı örnekler halinde sunulmaktadır.

Ancak, aynı yazarın aynı yıl içinde basılan birden çok eseri referans gösteriliyor ise, her biri bu eserden yalnızca birine mahsus olmak üzere a, b, c gibi harfler yayın yılına eklenir.

(Yazarının Soyadı, Birinci kaynağın yayın yılı (a): sayfa numarası; İkinci kaynağın yayın yılı (b): Sayfa numarası)

Keklik’in eserlerinde (1982a: 23; 1982b: 33) Türk-İslam düşünürlerinin varlık, bilgi ve değer konusundaki görüşleri örnek fragmanlarla açıklanmaktadır.

Aynı yazarın aynı yılda yayımlanan üç kitabı için ise şu örnek sunulabilir.

Yazar, (2000a)da estetik, (2000b)de etik konularıyla ilgilenirken (2000c)de araştırmalarını bilim üzerinde yoğunlaştırmıştır.

 1. Araştırma raporu

(Yazarın Soyadı, “Raporun Başlığı” yayın yılı)

(Ergil, “Doğu Raporu” 1995)

 1. Mahkeme kararı

Tezde geçen bir mahkeme kararı ilk geçtiği yerde ayrıntılı olarak, daha sonra atıf yapıldığında ise kısaltılarak referans gösterilir.

Karar veren makamın adı Karar tarihi ve Karar Esası Karar sayısı...

Danıştay 8. Dairesinin 16.01.1990 tarih ve 1990/1900 Esas ve 1990/3033 Karar sayısı ile verdiği kararı.

D.8.16.01.1990 T., 1990/1900 E.; 1990/3033 K.

 1. Arşiv belgesi

Arşivin tutulduğu Kurum adı, (yıl: arşiv no)

Devlet Planlama Teşkilatı, (1993: 5)

 1. Mülakat (gazete, televizyon ve radyo)

Görüşülen kişinin adı (Mülakat biçimi, gün, y, yıl)…

Gürel'in (Yüz yüze mülakat, 01. 05. 2010) açıkça ifade ettiği gibi “…………”

 1. Film, dizi ve televizyon programı

Bir görsel unsur içeren çalışma iki farklı şekilde referans gösterilebilir.

“Filmin adı”, Yönetmenin Soyadı (Yapım yılı)…

… “Çağrı” adlı filimde Akkad (1976) İslamiyet'in doğuşunu ve Hz. Muhammed’in peygamberliğini çok farklı bir tarzda işlemiştir.

Yönetmenin Soyadı (Yapım yılı) "Filmin adı”…

Akkad (1976) “Çağrı” adlı filminde İslamiyet'in doğuşunu ve Hz. Muhammed’in peygamberliğini çok farklı bir tarzda işlemiştir.

Referans olarak verilen bir dizi ise, dizinin yılı ve kaçıncı bölüm olduğu vurgulanmak kaydıyla iki farklı biçimde gösterilir.

a) (Yönetmenin Soyadı “Dizinin adı” Gösterim yılı: bölüm. sayısı)

(Sınav, “Deli Yürek” 1998: b. 10)

b) “Dizinin adı”, Yönetmenin soyadı (Gösterim yılı: bölüm. sayısı)…

“Deli Yürek”, Sınav (1998: b. 10)

Referans olarak verilen bir televizyon programı ise,

(Program yapımcısının Soyadı, Program Adı) Yayımlandığı Kanal, yayım tarihi (ay, gün, yıl).

(Yakut, Açık Ekran) Kanal X, 15. 05. 2012.

 1. İnternet Kaynağı

Tam internet adresi (erişim tarihi -gün-ay-yıl).

www.felsefelik.com (15.10.2010).

 1. Tek yazarlı makale

Atıf makalenin tümüne ise makalenin kaynakta geçen sayfa aralıkları, ancak atıf tek bir sayfa/ya da sayfa aralığına ise ya ise bahse konu olan sayfa numaraları da verilir.

(Yazarın Soyadı, yayın yılı: Sayfa aralığı)

Baharçiçek (2000: 271-280) aynı zamanda savası dış politikayı dizayn eden bir enstrüman olarak ele alıp değerlendirmektedir. ...

Aynı referans aşağıdaki gibi de verilebilir:

... Savaş dış politikayı dizayn eden bir enstrümandır (Baharçiçek, 2000: 271-280).

Atıf tek bir sayfaya ise: (Yazarın Soyadı, yayın yılı: Sayfa no)

Baharçiçek (2000: 275) savası dış politikayı dizayn eden bir enstrüman olarak ele alıp değerlendirmektedir.

 1. İki yazarlı makale

İlk yazarın Soyadı ve ikinci yazarın Soyadı (yayın tarihi: Sayfa no)

Tarık ve Can (2005: 85) da olaya diğer bir açıdan yaklaşarak, metodun araştırmaları etkilediği gibi zaman zaman araştırma sonuçlarının da metodu şekillendirdiğini ortaya koymaktadırlar.

 1. İkiden fazla yazarlı bir makale

(İlk yazarın Soyadı vd., yayın tarihi: sayfa no)

Şahin vd. (1999: 12)

 1. Çeviri makale

Asıl yazarın Soyadı, (yayın tarihi: sayfa no)

Brostick’e göre (2008: 15) Sokrates ile İsa bazı ortak özelliklere sahip iki tarihi figürdür.

 1. E-dergi makalesi

(Yazarın Soyadı, yayım yılı: sayfa no)

… (Burak, 1998: 5).

 1. Gazete makalesi

Yazarın soyadı (Gazete adı gün. ay. yıl).

… Ekinci, “Planlarla Müellif Denetimi” adlı makalesinde (Cumhuriyet 07.08.2001)...

 1. Müzik ve diğer ses kayıtları

Söz yazarının Soyadı, (şarkının Adı, telif hakkı alındığı yıl)

Yaşar (Hayat Yolları, 2010)

Eğer söz yazarı ve yorumcu farklı ise: söyleyenin soyadı ölçü alınır)

Albüm adı (CD, Plak, DVD, Kaset) Sanatçı/Besteci, Kayıt Yeri: Müzik Firmasının Adı (kayıt tarihi).

Love Me or Leave Me [CD], Kahn, G. ve Donaldson, W., Nashville: Stardust Records (1936)

 1. Bildiri kitabında basılan bildiri ve poster

Yazarın soyadı (yayın yılı: Sayfa aralığı)

Erdem (2005: 54-63)

 1. Yayımlanmamış bildiri ve poster

Yazarın soyadı, (Bildiri tarihi ve bildiri Yeri)

... Atay, (2010, Malatya)

 1. Yayımlanmamış lisansüstü tez

Yazarın Soyadı (Hazırlandığı üniversite, Kabul yılı: Sayfa no)

Açıkgöz (University of Aberdeen, U.K., 1995: 98)

B. DİPNOT İLE REFERANS GÖSTERME

 1. Tek yazarlı kitap

Yazarın Soyadı, Adı, Eser Adı, (kaçıncı baskı) Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı, sayfa no.

Ülken, Hilmi Ziya, Aşk Ahlakı, (1. baskı), Ülken Yayınları, İstanbul 1981, s. 27.

 1. İki yazarlı kitap

Birinci Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. ve İkinci Yazarın Adının İlk Harfi. Soyadı, Kitabın Adı, (kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı, sayfa no.

Babinger, F. ve F. Köprülü, Anadolu'da İslamiyet, (2. baskı), İnsan Yayınları, İstanbul 2003, ss. 30-33.

 1. İkiden fazla yazarlı kitap

İlk yazarın Soyadı, Adı, vd. Kitap Adı, (kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı, sayfa no.

Güven, Mehmet, vd. Alman İstihbaratı, (1. baskı) Nadir Yayınları, İstanbul 2010, s. 150.

 1. İkinci kaynaktan aktarma

Bilgi aktarılan yazarın Soyadı, Adı, Kitabının Adı, (kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı, Sayfa no'dan aktaran, Soyadı, Kitap Adı, Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı, sayfa no.

Ülken, Hilmi Ziya, Aşk Ahlakı, (1. baskı) Ülken Yayınları, İstanbul 1981, s. 27’den aktaran, Nihat Keklik, Felsefenin İlkeleri, (1. basım), Doğuş Yayınları, İstanbul 1982, s. 149.

 1. Çeviri kitap

Yazarın Soyadı, Adı, Kitabının Adı, (çev. kişi), (kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı, sayfa no.

Descartes, René, Metot Üzerine Konuşma, (çev. Mehmet Karasan), (1. baskı), MEB, Ankara 1944, s. 32.

 1. Ansiklopedi maddesi, derleme ve kitapta bölüm

Yazarın Soyadı, Adı, "Ansiklopedi Maddesi/ Derleme/Kitapta Bölüm" Ansikloedi/Kitap Adı (Kitap Editörü), (kaçıncı baskı), (varsa çev. kişi), Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı, sayfa no.

Birinci, Niyazi. “Türkmenler" İslam Ansiklopedisi, (ed. komisyon), (1. baskı), ME Basımevi, İstanbul 1988, s. 665.

 1. Birden fazla kitabın birlikte kaynak gösterilmesi

İlk yazarın Soyadı, Adı, Kitabının Adı, (Kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı, sayfa no; İkinci Yazarın Adı Soyadı, Kitap adı, Yayınevi: Yayın Yeri ve yılı, sayfa no.

Ülken, Hilmi Ziya, Aşk Ahlakı, (1. basım) Ülken Yayınları, İstanbul 1981, 25; Nihat Keklik, Felsefenin İlkeleri, (1. basım), Doğuş Yayınları, İstanbul 1982, s. 49.

 1. Yazarı belirsiz kitap

Kitabının Adı, (varsa çev. kişi), Kurum/Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı, sayfa no.

Güneydoğu Kalkınma Raporu, DPT, Ankara 1994, s. 15.

 1. Kurum adına yayımlanan kitap

Kitabının Adı, (Kaçıncı baskı), Kurum/Yayınevi Adı: Yayın Yeri ve yılı, sayfa no.
İlk kez geçtiğinde :

Yeni Yazım Kılavuzu, (6. Baskı), Türk Tarih Kurumu, Ankara 1980, s. 120.

Daha sonra geçtiğinde :

TDK, 1970, s. 105.

 1. Aynı yazarın birden çok kitabını kaynak gösterme

Ülken, Hilmi Ziya, Aşk Ahlakı, (1. basım), Ülken Yayınları, İstanbul 1981, 27; Ülken, H.Z. İslam Felsefesi, Türkiye İş Bankası, İstanbul, 1967, s. 43.

 1. Araştırma raporu

Yazarın Adı Soyadı, “Raporun Başlığı”, Yayın Yeri ve yılı.

Ergil, Doğu, “Doğu Raporu”, İstanbul 1995.

 1. Mahkeme kararı

Karar veren makamın adı, Karar tarihi, Karar Esası, Karar sayısı.
İlk kez geçtiğinde :

Danıştay 8. Dairesinin 16.01.1990 tarih ve 1990/1900 Esas ve 1990/3033: Karar sayısı ile verdiği kararı.

Daha sonra geçtiğinde :

D. 8.16.01.1990 T., 1990/1900 E., 1990/3033 K.

 1. Arşiv belgesi

İlk kez geçtiğinde :

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Defteri, 26.

Daha sonra geçtiğinde :

BOA, TD, 26.

 1. Mülakat (gazete, televizyon, radyo)

Mülakat Yapılan Kişinin Soyadı, Adı, “Mülakatın Başlığı,” Mülakatın yer aldığı Radyo/ Kanal Adı, Kent, Tarih (gün, ay, yıl).

İsmet Özel ile 12 Nisan 2006 yılında yapılan yüz yüze mülakat.

 1. Televizyon programı, dizi, film ...

Program yapımcısının Adının ilk Harfi. Soyadı, "Dizi/film Ad"ı, (yayın türü), Yayımlandığı TV., Yayım Yer, yayımlandığı tarih.

K.S. Bright, "Friends", Televizyon Dizisi, İstanbul, DIGITURK, Dizi Max, 1994.

 1. İnternet kaynağı

Yazarın Adının ilk Harfi, Soyadı, "Bildiri Adı" Konferans Adı, web adresi (erişim tarihi, ay-gün-yıl).

D. Tanışlı ve A. Özdeş (2006), "Validity and Reliability of Patern Test" I. Avrupa Uygulamaya Dayalı ve Uygulayıcı Araştırma Konferansı, <www.bildiri.anadolu.edu> (28.05.2009).

 1. Tek yazarlı makale

Yazarın Soyadı, Adı, "Makalenin Adı" Dergi Adı, Yıl/Cilt (sayı): sayfa aralığı.

Baharçiçek, Abdulkadir, Bir Dış Politika Aracı Olarak Savaş, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2000, 14 (1-2), ss. 171-180.

 1. İki yazarlı makale

İlk Yazarın Soyadı, Adı, İkinci Yazarın Adı Soyadı, "Makalenin Adı" Dergi Adı, Yıl/Cilt (sayı): sayfa aralığı.

Saygın, Tuncay, Mehmet Önal, "Kant'ın Yetiştiği Dini Atmosfer ve Tanrı İnancı" İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011/2 (1), ss. 105-126.

 1. İkiden fazla yazarlı makale

İlk Yazarın Soyadı, vd. ... "Makalenin Adı" Dergi Adı, Yıl/Cilt (sayı): sayfa aralığı.

Saygın, Tuncay, Mehmet Önal, "Kant'ın Yetiştiği Dini Atmosfer ve Tanrı İnancı" İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011/2 (1), ss. 105-126.

 1. Çeviri makale

Yazarın soyadı, Adı, “Makale Adı”, (çev. kişi), Derginin Adı, yayın yılı/cilt (sayı), Sayfa aralığı.

Bostick, William F., “Jesus and Socrates”, (çev. Mehmet Önal), İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2013/2 (4), ss. 15-25.

 1. E-dergi makalesi

Yazarın Soyadı, Adı, "Makale Adı", Derginin Adı, yayın yılı/cilt, (sayı): sayfa no; web sayfası, (erişim tarihi).

Efil, Şahin, Nurettin Topçu’da İrade Felsefesi”, İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2012/2 (1), ss. 1-36; <www.inijoss.net> (25.12.2013)

 1. Gazete makalesi

Yazarın Soyadı, Adı, "Makale Adı", Gazete Adı, tarih.

Ekinci, Oktay, “Planlarla Müellif Denetimi”, Cumhuriyet, 07.08.2001.

 1. Müzik ve diğer ses kayıtları

Söz yazarının Soyadı, Adı, Şarkının adı, Telif hakkı alındığı yıl.

Yaşar, Hayta, Yar Yolu, 2010.

 1. Bildiri kitabında/ Dergide basılan bildiri ve poster

Yazarın soyadı, Adı, “Makale adı”, Akademik Etkinlik Adı, Dergi/Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı, sayfa aralığı.

Burak, Jale, “Televizyonların Tüketici Üzerindeki Etkisi”, Tüketici Dergisi, Ankara, 2005, ss. 4-6.

Aynı bildiri Web’de yayımlanmış ise ek olarak; web adresi ve erişim tarihi de eklenmeli.

...; <www.tuketici.org.tr/tuketici/wap44291.html>

 1. Yayınlanmamış bildiri ve poster

Yazarın Soyadı, Adı, “Makale adı”, Akademik etkinlik adı, Yayın Yeri ve tarih.

Anka, Ali, “Sosyal Bilimlerde Metot”, Beydağı I. Akademi Toplantısı, Malatya, 02-04 Ocak 2010.

 1. Yayımlanmamış lisansüstü tez

Yazarın soyadı, Adı, Tez adı, (Yayımlanmamış doktora/yüksek lisans tezi), Hazırlandığı Üniversite, Anabilim dalı, Şehir (Ülke), yayın yılı.

Açıkgöz, Hacı Mustafa, “An Investigation of the Question of Human Agency and Freedom in Thomas Reid’s Philosophy of Action”, (Yayımlanmamış doktora tezi), University of Aberdeen, Department of Philosophy, Aberdeen (U.K.), 1995.

KAYNAKÇA HAZIRLAMA

A. APA YÖNTEMİ İLE KAYNAKÇA HAZIRLAMA

 1. Tek yazarlı kitap

Yazar Soyadı, Adının ilk harfi, (Yayım yılı), Kitabın Adı, (Kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri.

Taşdelen, V., (2004), Kierkegaard’ta Benlik ve Varoluş, (1. baskı), Hece Yayınları, Ankara.

 1. İki yazarlı kitap

Birinci Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi ve İkinci Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi, (Yayım yılı), Kitabın Adı, (kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri.

Babinger, Franz ve F., Köprülü, (2003), Anadolu'da İslamiyet, (2. baskı), İnsan Yayınları, İstanbul.

 1. İkiden fazla yazarlı kitap

İlk yazarın Soyadı, Adının ilk harfi., vd., (Yayım yılı) Kitabın Adı, (Kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri.

Anadol, Cemal, vd., (2002), Türk Kültür ve Medeniyeti, (1. baskı), Bilge Karınca Yayınları, İstanbul.

 1. İkinci kaynaktan aktarma

Bilgi aktarılan yazarın Soyadı, Adının ilk harfi., (Yayım yılı) Kitabın Adı, (Kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri; Sayfa numarasından aktaran kişinin Soyadı, Adının ilk harfi., (Yayım yılı) Kitabın adı, Yayınevi, Yayın Yeri.

Ülken, H. Z., (1981), Aşk Ahlakı, (1. baskı) Ülken Yayınları, İstanbul; s. 27’den aktaran, N. Keklik, (1982), Felsefenin İlkeleri, Doğuş Yayınları, İstanbul.

 1. Çeviri kitap

Yazar/Editör/Derleyenin Soyadı, Adının ilk harfi, (Yayın yılı) Kitabın Adı, çev. Adı Soyadı, (Kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri.

Aristoteles, (2012), Metafizik, çev. Ahmet Arslan, (3. baskı), Sosyal Yayınları, İstanbul.

 1. Ansiklopedi maddesi, derleme ve kitapta bölüm

Yazar Soyadı, Adının ilk harfi, (Yayın yılı) “Yazı Başlığı”, Ansiklopedi/Derleme/Kitap Adı, Cilt no, (Kaçıncı baskı), varsa editör/çev. Adı soyadı, Yayınevi, Yayın Yeri.

Utku, A., (2006), "Değer Perspektivizmi", Felsefe Ansiklopedisi, C. IV, ed. Ahmet Cevizci, Ebabil Yayınları, İstanbul.

Madde ya da bölüm yazarı belli değilse :
Madde/bölüm adı, (yayın tarihi), Ansiklopedi/Derleme/Kitap Adı, Cilt no, (Kaçıncı baskı), (varsa) editör/çev. kişi, Yayınevi, Yayın Yeri.

Wisdom, (1987) Encyclopaedia Britannica, (15. Baskı), Britannica, C. XIV, Chicago (USA).

 1. Birden fazla kitabın birlikte kaynak gösterilmesi

İlk kitabın yazarının Soyadı, Adının ilk harfi, (Yayın yılı) Kitabının Adı, (Kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri; İkinci Yazarın Adının ilk harfi, Soyadı, (Yayın yılı), Kitap adı, Yayınevi, Yayın Yeri.

Ülken, H. Z. (1981), Aşk Ahlakı, (1. basım) Ülken Yayınları, İstanbul; Keklik, N. (1982), Felsefenin İlkeleri, (1. basım), Doğuş Yayınları, İstanbul.

 1. Yazarı belirsiz kitap

Kitap adı, (Y.B.D), (Yayın yılı) Yayınevi, Yayın Yeri.

Kırgızlar, (Y.B.D.), (2000) Memluk, Ankara.

 1. Kurum adına yayımlanan kitap

Kurum Adı, Kitap Adı, (varsa editör/çeviren veya yazar/yazarların Adının ilk harfi, Soyadı, (Yayın tarihi) Yayın evi, Yayın Yeri.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), (1998), Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı, DPT Yayını, Ankara.

 1. Aynı yazarın birden çok kitabını kaynak gösterme

Yazar Soyadı, Adının ilk Harfi., (Yayım yılı) Kitabın Adı, (Kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri; Yazar Soyadı, Adının ilk harfi., (Yayım yılı) İkinci kitabın Adı , (Kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri.

Ülken, H. Z., (1981), Aşk Ahlakı, (1. basım), Ülken Yayınları, İstanbul; Ülken, H. Z. (1967), İslam Felsefesi, Türkiye İş Bankası, İstanbul.

 1. Araştırma raporu

Yazarın Soyadı, Adının ilk Harfi., (yayın yılı) "Raporun Adı”, (varsa) Yayınevi veya Kuruluş Adı, Yayın Yeri.

Ergil, D., (1995) Doğu Raporu”, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul.

 1. Mahkeme kararı

Danıştay 8. Dairesinin 2012 tarih ve 5257 Esas sayılı kararı.

Anayasa Mahkemesinin 12.06.2005 tarih ve 2005/5612 Esas ve 2006/1325 Karar sayılı kararı.

 1. Arşiv belgesi

Arşiv adı ve (varsa) tarihi, (varsa) belgenin adı, (varsa) fon kodu veya katalog numarası, (varsa) varak/yaprak/yer/ dosya numarası.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, (15.08.1933), 03010, 198 352 11.

NOT: Cumhuriyet öncesi arşiv metinlerinde Rumi veya Hicri takvim mutlaka "h." ve "r." şeklinde kısaltılmalıdır.

 1. Mülakat (Gazete, televizyon ve radyo)

Mülakatı yapan kişinin Adı Soyadı, Mülakat yapılan kişinin Adı Soyadı, Mülakatın Yayımlandığı Yer, Mülakat biçimi, Mülakat tarihi (gün, ay, yıl).

Kübra Büşra, İlber Ortaylı, Yüz yüze görüşme, Yeni Şafak, 27.02.2011.

 1. Dizi, film ve televizyon programı

Program yetkilisinin Soyadı, Adı, Programın Adı, YAYINLAYAN KANAL, yayın tarihi (gün, ay, yıl).

Bardakçı, Murat, Tarihin Arka Odası, HABERTÜRK, 20. 05. 2012.

 1. İnternet kaynağı

Tam internet adresi, erişim tarihi (Gün, ay, yıl olarak).

Epictetus, The Internet Encyclopedia of Philosophy <www.iep.utm.edu/e/epictetu.htm> (15.10.2010).

 1. Tek yazarlı makale

Yazarın Soyadı, Adının ilk Harfi., “Makale Adı”, Dergi adı, cilt/yıl, (sayı), sayfa aralığı.

Mum, C., “Divan Şiirinde Hazâniye ve Bâkî’nin Hazâniyesi”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, Bahar 2006, (4), ss.127-151.

Aylık/Haftalık Bir Dergide makale:
Yazar Soyadı, Adının ilk Harfi., “Yazı Başlığı", Dergi Adı, cilt/yıl, (sayı): sayfa aralığı.

Önder, Mehmet, “Sokrates Bir Peygamber miydi?”, Tabula Rasa, 2007, (19), ss. 65-80.

Dergide Yazarsız Makale:
“Yazı Başlığı”, Dergi Adı, Tarih,(sayı), sayfa aralığı.

“Körfez Savaşı Sendromu”, Aktüel, Haziran 1994 (143), ss. 13-17.

 1. İki yazarlı makale

Birinci yazarın Soyadı, Adının ilk Harfi, İkinci yazarın Adının ilk harfi., Soyadı, “Yazı Başlığı”, Dergi Adı, cilt/yıl, (sayı), sayfa aralığı.

Önal, Mehmet, Tuncay Saygın, "Kant'ın Yetiştiği Dini Atmosfer ve Tanrı İnancı", İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011/2 (1), ss. 105-126.

 1. İkiden fazla yazarlı makale

İlk Yazarın Soyadı, Adının ilk Harfi., İkinci Yazarın Adının ilk Harfi., Soyadı, Üçüncü yazarın Adının ilk Harfi., Soyadı, (varsa diğerleri için) vd. ..., "Makalenin Adı" Dergi Adı, Yıl/Cilt, (sayı): sayfa aralığı.

Saygın, T., M. Önal, vd. …, "Kant'ın Yetiştiği Dini Atmosfer ve Tanrı İnancı" İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011/2 (1), ss. 105-126.

 1. Çeviri makale

Yazarın soyadı, Adının ilk harfi, “Makale Adı”, (çev. kişi), Dergi Adı, Cilt/yıl, (sayı no), yayın yılı, sayfa aralığı.

Haltmayer, S., "Bilgide İlerleyişin Teknolojisi Olara Bilim Felsefesi", Felsefe Arkivi, (çev. Akın Etan), 1991, (28), ss. 139-146.

 1. E- dergi makalesi

Yazarın soyadı, Adı, "Makale adı", Dergi adı, yıl/cilt, (sayı no), (varsa) DIO nosu, sayfa aralığı, erişim tarihi (gün, ay, yıl).

Sinanoğlu, A. Faruk, “Yeniden Yapılanma Sürecinde Üst Kimliğin Belirginleşmesi: Alevilik ve Sünnilik”, Hikmet Yurdu, 2008/1, (doi: 10.1039/ 0066-3555.134.2.358.): 25-35; <www.hikmetyurdu.com/index.php/ads/article/view/257> 26.12.2013.

 1. Gazete makalesi

İki şekilde alıntılanır:
Yazarın Soyadı, Adı, “Makale adı”, Gazete Adı, tarih (ay, gün, yıl).

Ekinci, Oktay “Planlara Müellif Denetimi” Cumhuriyet, 07.08.2001.

Gazete adı, “Makale adı”, Yazarın Adı Soyadı, tarih (ay, gün, yıl).

Bugün, “Arakan Vahşetinin Benzeri Yok", Esra Uçar, 02.06.2013.

 1. Müzik ve diğer ses/görüntü kayıtları

Söz yazarının Soyadı, Adı, Şarkının adı, Telif hakkı alındığı yıl.

Yaşar, Hayta, Yar Yolu, 2010.

 1. Bildiri kitabında/dergide basılan bildiri ve poster

Yazarın soyadı, Adının İlk harfi, “Makale adı”, Akademik Etkinlik Adı, Yayınlanan Dergi veya Bildiri Kitabı, (varsa) Yayınevi, Yayın Yer, yayın tarih, sayfa aralığı.

Atom, L., "Televizyonların Kültür Üzerindeki Etkisi", Medya Konferansları I, Tolum ve Devlet, İstanbul, 1998, ss. 291-307.

Bildiri bir web sayfasında yayımlanmış ise, sanal referansın sonuna internet adresi ve erişim tarihi konur.

... <www.tuketici.org.tr/tuketici/wap44291.html> (22.12.1998).

 1. Yayınlanmamış bildiri ve poster

Yazarın Soyadı, Adının ilk Harfi., (Yayım tarihi) “Bildiri Adı”, Akademik Etkinlik Adı, Yer, tarih (ay, gün, yıl).

Anka, Ali, “Sosyal Bilimlerde Metot”, I. Sosyal Bilimciler Konferansı, Malatya, 02-04.Ocak 2010.

 1. Yayımlanmamış lisansüstü tez

Yazarın Soyadı, Adının ilk Harfi, (Yayın yılı) Tez Adı, (Yayımlanmamış doktora/yüksek lisans tezi), Hazırlandığı Üniversite, Anabilim Dalı/Bölüm, Şehir (Ülke).

Açıkgöz, H. M., (1995) An Investigation of the Question of Human Agency and Freedom in Thomas Reıd’s Philosophy of Action (Yayımlanmamış doktora tezi), University of Aberdeen, Department of Philosophy, Aberdeen (U.K.).

B. MLA (MODERN LANGUAGE ASSOCİATİON) İLE KAYNAKÇA HAZIRLAMA

 1. Tek yazarlı kitap

Yazar Soyadı, Adı, Kitabın Adı, (Kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı.

Taşdelen, Vefa, Kierkegaard’ta Benlik ve Varoluş, (1. baskı), Hece Yayınları, Ankara 2004.

 1. İki yazarlı kitap

Birinci Yazarın Soyadı, Adı ve İkinci Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, (Kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı.

Babinger, Franz ve Köprülü, Fuat, Anadolu'da İslamiyet, (2. baskı), İnsan Yayınları, İstanbul 2003.

 1. İkiden fazla yazarlı kitap

İlk yazarın Soyadı, Adı, vd., Kitabın Adı, (Kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri 2002.

Anadol, Cemal, vd., Türk Kültür ve Medeniyeti, (1. baskı), Bilge Karınca Yayınları, İstanbul 2002.

 1. İkinci kaynaktan aktarma

Bilgi aktarılan yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, (Kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı, Sayfa no’sundan aktaran kişinin Soyadı, Adı, Kitabın adı, Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı.

Ülken, Hilmi Ziya, Aşk Ahlakı, (1. basım) Ülken Yayınları, İstanbul 1981, s 27’den aktaran, Keklik, Nihat, Felsefenin İlkeleri, Doğuş Yayınları, İstanbul 1982.

 1. Çeviri kitap

Yazar Soyadı, Adı, Kitabın Adı, çev. Kişinin Adı Soyadı, (varsa) editörün Adı Soyadı, (Kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı.

Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, (3. baskı), Sosyal Yayınları, İstanbul 2012.

 1. Ansiklopedi maddesi, derleme ve kitapta bölüm

Yazar Soyadı, Adı, “Yazı Başlığı”, Ansiklopedi/Derleme/Kitap Adı, Editör/Derleyen/Hazırlayanın Adı Soyadı, Cilt no, (Kaçıncı baskı), varsa çev. Adı Soyadı, Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı.

Utku, Ali, "Değer Perspektivizmi", Felsefe Ansiklopedisi, C. 4, ed. Ahmet Cevizci, Ebabil Yayınları, İstanbul 2006.

Madde ya da bölüm yazarı belli değilse:
Madde/bölüm adı, Ansiklopedi/Derleme/Kitap Adı, Cilt no, (Kaçıncı baskı), (varsa) editör/çev. Adı Soyadı, Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı.

Wisdom, Encyclopaedia Britannica, (15. Baskı), Britannica, C. XIV, Chicago (USA) 1987.

 1. Birden fazla kitabın birlikte kaynak gösterilmesi

İlk kitabın yazarının Soyadı, Adı, (Yayım yılı) Kitabının Adı, (Kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı; İkinci Yazarın Soyadı ve Adı, Kitap adı, Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı.

Ülken, Hilmi Ziya, Aşk Ahlakı, (1. baskı) Ülken Yayınları, İstanbul 1981; Keklik, Nihat, Felsefenin İlkeleri, (1. basım), Doğuş Yayınları, İstanbul 1982.

 1. Yazarı belirsiz kitap

Kitap adı, Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı.

Kırgızlar, Memluk, Ankara 2000.

 1. Kurum adına yayımlanan kitap

Kurum Adı, Kitap Adı, (varsa editör/çeviren veya yazar Adı Soyadı, Yayınevi, Yayın Yeri ve yılı.

Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı, DPT Yayını, Ankara 1998.

 1. Aynı yazarın birden çok kitabını kaynak gösterme

Yazar Soyadı, Adının ilk Harfi., (Yayım yılı) Kitabın Adı, (Kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri; Yazar Soyadı, Adının ilk harfi., (Yayım yılı) İkinci kitabın Adı , (Kaçıncı baskı), Yayınevi, Yayın Yeri.

Ülken, Hilmi Ziya, Aşk Ahlakı, (1. basım), Ülken Yayınları, İstanbul 1981.

Ülken, Hilmi Ziya, İslam Felsefesi, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 1967.

 1. Araştırma raporu

Yazarın Soyadı, Adının ilk Harfi., (yayın yılı) "Raporun Adı”, (varsa) Yayınevi veya Kuruluş Adı, Yayın Yeri ve yılı.

Ergil, Doğu, Doğu Raporu”, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul 1995.

 1. Mahkeme kararı

Danıştay 8. Dairesinin 2012 tarih ve 5257 Esas sayılı kararı.

Anayasa Mahkemesinin 12.06.2005 tarih ve 2005/5612 Esas ve 2006/1325 Karar sayılı kararı.

 1. Arşiv belgesi

Arşiv adı ve (varsa) tarihi, (varsa) belgenin adı, (varsa) fon kodu veya katalog numarası, (varsa) varak/yaprak/yer/ dosya numarası.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, (15.08.1933), 03010, 198 352 11.

NOT: Cumhuriyet öncesi arşiv metinlerinde Rumi veya Hicri takvim mutlaka "h." ve "r." şeklinde kısaltılmalıdır.

 1. Mülakat (Gazete, televizyon ve radyo)

Mülakatı yapan kişinin Adı Soyadı, Mülakat yapılan kişinin Adı Soyadı, Mülakatın Yayımlandığı Yer, Mülakat biçimi, Mülakat tarihi (gün, ay, yıl).

Kübra Büşra, İlber Ortaylı, Yüz yüze görüşme, Yeni Şafak, 27.02.2011.

 1. Dizi, film ve televizyon programı

Program yetkilisinin Soyadı, Adı, Programın Adı, Yayınlayan Kanal, yayın tarihi (gün, ay, yıl).

Bardakçı, Murat, Tarihin Arka Odası, HABERTÜRK, 20. 05. 2012.

 1. İnternet kaynağı

Tam internet adresi, erişim tarihi (gün, ay, yıl).

Epictetus, The Internet Encyclopedia of Philosophy <www.iep.utm.edu/e/epictetu.htm> 15.10.2010.

 1. Tek yazarlı makale

Yazarın Soyadı, Adının ilk Harfi., “Makale Adı”, Dergi adı, cilt/yıl, (sayı): sayfa aralığı.

Mum, C., “Divan Şiirinde Hazâniye ve Bâkî’nin azâniyesi”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, Bahar 2006, (4), 127-151.

Aylık/Haftalık Bir Dergide makale:
Yazar Soyadı, Adının ilk Harfi., “Yazı Başlığı", Dergi Adı, cilt/yıl, (sayı), sayfa aralığı.

Önder, Mehmet, “Sokrates Bir Peygamber miydi?”, Tabula Rasa, 2007, (19), 65-80.

Dergide Yazarsız Makale:
“Yazı Başlığı”, Dergi Adı, Tarih,(sayı): sayfa aralığı.

“Körfez Savaşı Sendromu”, Aktüel, Haziran 1994 (143), 13-17.

 1. İki yazarlı makale

Birinci yazarın Soyadı, Adı, İkinci yazarın Soyadı, Adı, “Yazı Başlığı”, Dergi Adı, yıl/cilt (sayı), sayfa aralığı.

Önal, Mehmet, Saygın, Tuncay, "Kant'ın Yetiştiği Dini Atmosfer ve Tanrı İnancı", İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 2/2011 Bahar, (1), 105-126.

 1. İkiden fazla yazarlı makale

İlk Yazarın Soyadı, Adının ilk Harfi., İkinci Yazarın Adının ilk Harfi, Soyadı, vd. ..., "Makalenin Adı" Dergi Adı, yıl/cilt (sayı), sayfa aralığı.

Saygın, T., M. Önal, vd. …, "Kant'ın Yetiştiği Dini Atmosfer ve Tanrı İnancı" İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011/2 (1), 105-126.

 1. Çeviri makale

Asıl Yazarın Soyadı, Adı, “Makale Adı”, (çev. kişi), Dergi/Kitap Adı, Yayın yılı/cilt(sayı), sayfa aralığı.

Haltmayer, Stehan, "Bilgide İlerleyişin Teknolojisi Olara Bilim Felsefesi", Felsefe Arkivi, (çev. Akın Etan), 1991, (28), 139-146.

 1. E- dergi makalesi

Yazarın soyadı, Adı, "Makale adı", Dergi adı, yıl/cilt, (sayı), (varsa) DIO no, sayfa aralığı erişim tarihi (gün, ay, yıl).

Sinanoğlu, A. Faruk, “Yeniden Yapılanma Sürecinde Üst Kimliğin Belirginleşmesi: Alevilik ve Sünnilik”, Hikmet Yurdu, 2008/1, (doi: 10.1039/ 0066-3555.134.2.358.), s. 25-35, <www.hikmetyurdu.com/index.php/ads/article/view/257> 26.12.2013.

 1. Gazete makalesi

İki şekilde alıntılanır:
Yazar Soyadı, Adı, “Makale adı”, Gazete Adı, tarih (ay, gün, yıl).

Ekinci, Oktay “Planlara Müellif Denetimi” Cumhuriyet, 07.08.2001.

Gazete adı, “Makale adı”, Yazarın Adı Soyadı, tarih (ay, gün, yıl).

Bugün, “Arakan Vahşetinin Benzeri Yok", Esra Uçar, 02.06.2013.

 1. Müzik ve diğer ses/görüntü kayıtları

Söz yazarının Soyadı, Adı, Şarkının adı, Telif hakkı alındığı yıl.

Yaşar, Hayta, Yar Yolu, 2010.

 1. Bildiri kitabında basılan bildiri ve poster

Yazarın soyadı, Adının İlk harfi, “Makale adı”, Akademik Etkinlik Adı, (varsa) Yayınevi, Yayın Yer, yayın tarih: sayfa aralığı.

Burak, J., "Televizyonların Tüketici Üzerindeki Etkisi". Tüketici Dergisi, İstanbul, 1998, (4), s. 291-307.

Bildiri bir web sayfasında yayımlanmış ise, referansın sonuna internet adresi konur.

... <www.tuketici.org.tr/tuketici/wap44291.html> 22.12.1998.

 1. Yayınlanmamış bildiri ve poster

Yazarın Soyadı, Adı, “Bildiri Adı”, Akademik Etkinlik Adı, Yer, tarih (ay, gün, yıl).

Anka, Ali, “Sosyal Bilimlerde Metot”, Beydağı I. Akademi Toplantısı, Malatya, 02-04 Ocak 2010.

 1. Yayımlanmamış lisansüstü tez

Yazarın Soyadı, Adının ilk Harfi, (Yayım yılı) Tez Adı, (Yayımlanmamış doktora/yüksek lisans tezi), Hazırlandığı Üniversite, Şehir (Ülke).

Açıkgöz, H. Mustafa, An Investigation of the Question of Human Agency and Freedom in Thomas Reıd’s Philosophy of Action (Yayımlanmamış doktora tezi), University of Aberdeen, Department of Philosophy, Aberdeen (U.K.) 1995.