Hakkımızda

HAKKIMIZDA

        Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 5378 sayılı Engelliler hakkındaki  kanun gereğince, İnönü Üniversitesi Senatosu kararı ile 16.06.2009 tarihinde yürürlüğe giren İnönü Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi Çalışma Usul ve Esasları ve İnönü Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim, Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi ile Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde “Engelli Öğrenci Birimi” olarak kurulmuş ve faaliyetlerine bu birimde devam etmiştir.

        İnönü Üniversitesi Senatosunun 14.09.2018 tarihli kararı ile de 16.06.2009 tarihli yönerge yürürlükten kaldırılmış,  İnönü Üniversitesi “Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Yönergesi” yürürlüğe girmiştir. Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü olarak, aşağıdaki teşkilat şemasında belirtilen organları ile yeniden yapılanarak, Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin Üniversitede öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, ulaşım, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunup, gerekli düzenlemeleri Üniversitede bulunan diğer birimler, Daire Başkanlıkları, ekip ve ekipmanları ile eşgüdüm içerisinde yaparak görevine devam etmektedir.

 

Teşkilat Şemasındaki Birimlerimizin Görev Dağılımları

Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünün görevleri

              MADDE  6- (1) Koordinatörlüğün görevleri şunlardır:

              a) Sekretarya hizmetlerini yürütmek.

              b) Yükseköğretim programlarına  kaydı yapılan engelli öğrencilerin Üniversitede öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, ulaşım, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri Üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak.

              c) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

              ç) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.

              d) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

              e) Koordinatörlüğün çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.

              f) Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünün görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitede okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak.

              g) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

              ğ) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,

              h) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,

              ı) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,

              i) Üniversite programlarını kazanan engelli öğrencileri kesin kayıt işlemlerinden sonra tespit etmek,

              j) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak,

              k) Her yıl faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren rapor hazırlayarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmek.

 

Engelsiz İnönü Komisyonunun Görevleri

              Madde 9- (1) Engelsiz İnönü Komisyonunun görevleri şunlardır;

              a) Koordinatörlüğün çalışma programının hazırlanması konusunda önerilerde bulunmak ve yeni düzenlemeler konusunda kararlar almak,

              b) Üniversite genelinde yapılan çalışmalar ve öğrenci başvurularını değerlendirmek ve uygulamaları denetlemek,

              c) Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü tarafından sunulan Koordinatörlüğün yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek, gerek görülen düzeltme ve eklemeleri yaparak, kabul edilen raporu Rektörlük makamına sunmak,

              d) Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü tarafından sunulan bütçe teklifini görüşmek, karara bağlamak ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

              e) Gerektiğinde, engelsiz üniversite konusunda yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında, Üniversite Senatosunu ve Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

 

Engelsiz İnönü Birim Sorumlularının Görevleri

              Madde 11- (1) Engelsiz İnönü Birim Sorumlusu görev yaptığı akademik birimde Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünü temsil eder.

              (2) Engelsiz İnönü Birim Sorumlusu, Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünün gerçekleştirmekle yükümlü olduğu görevleri kendi biriminde gerçekleştirmek üzere Engelsiz İnönü Koordinatörlüğüne karşı sorumludur. 

              (3) Engelsiz İnönü Birim Sorumlusu kendi biriminde öğrenim gören engelli öğrencilerin karşılaştıkları sorunları, yapılan düzenlemelerdeki aksaklıkları Engelsiz İnönü Koordinatörlüğüne iletir ve Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü tarafından her yarıyıl en az bir kez yapılan toplantılara katılır,

              (4) Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünün görev tanımı içerisindeki iş ve işlemleri, Engelsiz İnönü Koordinatörüne bağlı olarak yürütür.

 

Engelsiz İnönü Birim ve Üniversite Öğrenci Temsilcisi

             Engelsiz İnönü Birim Temsilcisi  kendi  birimindeki engelli öğrencilerin karşılaştıkları sorunları Üniversite Öğrenci Temsilcisine ve Engelsiz İnönü Birim Sorumlusuna bildirerek çözüm arar.

 

Fiziki Mekânları Denetleme Kurulu

              Madde 12- (1) Fiziki Mekânları Denetleme Kurulu; Üniversite yerleşkesindeki mekânlar ile açık alanların, engelli öğrencilerin fiziksel  ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde düzenlenmesi ile ilgili planlamaların yapılması ve bu kapsamda yapılan çalışmaların denetlenmesini yürütmek üzere, Engelsiz İnönü Koordinatörü başkanlığında, Üniversite Engelsiz Öğrenci Temsilcisi ve Rektör tarafından görevlendirilen bir mimar, bir inşaat mühendisi, bir peyzaj mimarı, bir makine mühendisi ve alanında uzman bir öğretim elemanından oluşur. Kurul üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır.

              (2) Fiziki Mekânları Denetleme Kurulu, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ile eşgüdümlü çalışır.

 

İdari Büro

              MADDE 13- (1) İdari Büro; Engelsiz İnönü Koordinatörlüğüne bağlı olarak görev yapar. Büro personeli, tercihen özel eğitim alanında bilgi sahibi ve deneyimli, ilgili alanlardan mezun en az bir uzman ile birim sekreteryasında görevli personellerden oluşur.

              (2) İdari büronun görevleri şunlardır;

              a) Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünün sekreterya hizmetlerini yürütmek,

              b) Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünün görev alanı içerisindeki konular ile ilgili olarak, engelli öğrencilerin talep ve şikâyetleri ile ilgili başvurularını almak, bu başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere iletmek ve takibini yaparak öğrencileri bilgilendirmek.

 


Amacımız

Üniversitemizde yükseköğrenim gören engelli öğrencilerimizin, öğrenim hayatları boyunca fiziki mekânlarda, eğitim alanında, sosyal ve kültürel alanlarda karşılaşabilecekleri bütün engellerin aşıldığı, öncü bir Üniversite oluşturulmasına katkı sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmaktır.Görevlerimiz

a) Engelli öğrencilerimizin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada engel durumlarına göre karşılaşabilecekleri engeller ile bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.

b) Engelli öğrencilerimizin eğitim ve araştırma ortamının düzenlenmesi için ihtiyaç duydukları araç gereç ile özel ders materyallerinin hazırlanmasını sağlamak.

c) Konu ile ilgili yayınlar yapmak, seminerler, konferans, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.

d) Engelsiz İnönü Koordinatörlüğünün görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitemizde okuyan engelli öğrencilerimizin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir web sitesi oluşturmak.

e) Alınan kararlar ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

f) Maddi güçlüğü bulunan özürlü öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

g) Bütün öğrencilerimizin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmasını sağlamak, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrencilerimiz için de anlamlı hâle getirmek için; engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre gerekli tedbirleri almak, düzenlemeler yapmak.

h) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapmak.

ı) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmek üzere, Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak.

i) Engelli öğrencilerimizin Erasmus /Sokrates programlarından yararlanmaları için gerekli çalışmalar yapmak.

j) Engelli öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için bilinçlendirme çalışmaları yapmak, danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitimler yapmak.

k) Engelli öğrencilerimize daha verimli hizmetlerin sunulması amacı ile Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Birimi bünyesinde veri toplama ve arşiv oluşturmak.

l) Diğer üniversitelerin engelli öğrenci birimleri ile iletişim kurmak ve sürekliliği sağlamak.

m) Gönüllü üniversite öğrencilerinin ve personelinin engelli öğrencilere desteğini sağlayacak planlamaları yapmak ve öğrenci destek havuzu oluşturmak.

n) Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen soysal ve kültürel etkinliklere engelli öğrencilerimizin katılımı için gerekli önlemleri almak.

o) Eğitime yeni başlayan engelli öğrencilerimizin oryantasyonu için gerekli önlemleri almak (Gönüllü öğrencilerden destek almak ve oryantasyon sürecinde engelli öğrencilere destek şeklinde birliktelikler oluşturmak).


   İlkelerimiz

Gönüllülük: Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Birimi öğrencilerin engellerini bildirmeleri için fırsatlar yaratır, ancak Birime başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencilerin gönüllü olması esastır.

Gizlilik: Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Birimi, engelli olduğunu bildiren öğrencinin kimliğini, durumunu kendisinin izni alınmadan başka kimse ve kurumlarla paylaşmaz.

Saygı: Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Birimi, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak, engelli öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyarak hizmet verir. Engelli öğrencilerden gelen öneri ve eleştirileri dikkate alır.

Ekip Çalışması: Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Birimi öğrencilerin akademik eğitim sürecinde öğrencinin bireysel durumuna göre kolaylaştırıcı öğrenme ve değerlendirme çözümleri üretimini ilgili kişi ve birimlerle birlikte yürütür.

Erişilebilirlik: Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Birimi engelli öğrencilerin üniversitenin tüm alanlarına erişebilmesini sağlamak için üniversitenin ilgili diğer tüm birimleriyle birlikte çalışır.

Sorumluluk: Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü Birimi, engelli öğrencilerin üniversite yaşamına tam katılımlarını sağlamak ve akademik başarılarını arttırmak için hizmet vermekle sorumludur, bunun yanında sürecin işlemesinde Birim’e başvuran öğrenci de bireysel sorumluluğa sahiptir.


Engelsiz İnönü Koordinatörlüğü