07 Kasım 2017

Altyapı Destek Programı Çağrısı Yayınlanmıştır

Kalkınma Bakanlığı Araştırma Altyapıları Destek Programı Çağrısı Yayınlanmıştır

Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programları kapsamında, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma altyapı projelerine destek sağlanmaktadır.

Bu desteklerle, ulusal ve bölgesel önceliklerle uyumlu, kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine

imkân veren ve araştırmacıların bir arada çalışabilecekleri ortamı oluşturan altyapıların kurulması hedeflenmektedir.

 

Bu kapsamda, ülkemizin kalkınmasına yönelik politika ve stratejilerindeki öncelikler dikkate alınarak aşağıda belirtilen alanlarda araştırma altyapı projelerinin

 desteklenmesine karar verilmiştir. Araştırmacı insan gücünün geliştirilmesi ve sanayi ile işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması beklenen araştırma altyapısı

 proje tekliflerinin:

  • kurumların stratejik planları ve insan gücü kapasitesi ile uyumlu,

  • işletme modeli tanımlanmış ve sürdürülebilirliği planlanmış,

  • tüm araştırmacıların kullanımına açık olacak şekilde kurgulanmış olması esastır.  

Proje teklifleri yeni araştırma altyapısı kurulumunu veya mevcut bir araştırma altyapısına ilave yatırımı içerebilecektir. Destek verilecek alanlar şunlardır:

1. Sağlık:

   1.1. Aşı

   1.2. Nörobilim

   1.3. Biyomedikal Cihaz

2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri:

   2.1. Yüksek Başarımlı Hesaplama

   2.2. Fotonik

   2.3. Robotik

   2.4. Yapay Zeka

   2.5. Bulut Bilişim

   2.6. Büyük Veri

   2.7. Siber Güvenlik

3. Enerji:

   3.1. Nükleer Enerji

   3.2. Yakıt Pili Teknolojileri

4. Raylı Sistemler Araçları

 

Araştırma altyapısı proje teklifleri çağrı alanına uygunluk, projeyi öneren kurumun fiziki ve beşeri kapasitesi ile bu alandaki performansı, diğer kurumlarda var olan

 altyapılarla mükerrerlik durumu ve ülkenin Ar-Ge ve yenilik kapasitesine katkısı dikkate alınarak değerlendirilecektir.Bu kapsamda, araştırma altyapısı

 proje tekliflerinin http://www3.kalkinma.gov.tr/BilTek.portal adresinde yer alan başvuru formları doldurulmak suretiyle Kalkınma Bakanlığına iletilmesi beklenmektedir.

 Yukarıda belirtilen alanlar dışında yapılacak araştırma altyapısı başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru formlarının hazırlanarak en geç 2 Şubat 2018 tarihine

 kadar yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilecek sisteme elektronik ortamda yüklenmesi ve sisteme yüklenen formun asıl nüshasının üniversite veya kurumun

 en üst düzey yetkilinin imzasını içeren resmi yazıyla Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

YAYINEVİ     Kampüs FM     ÖSYM    

© 2017 İnönü Üniversitesi

İletişim