DUYURULAR

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Karaciğer Nakli Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans  ve Doktora Programlarına 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. (23/07/2019 tarih ve 2019/07-01 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ekidir.)

 

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU TAKVİMİ

Online Başvurular

19-23 Ağustos 2019

Yabancı Uyruklu

Başvurular Elden Alınacaktır.

19-23 Ağustos 2019

Bilim veya Mülakat Sınavı Tarih ve Saati

27 Ağustos 2019 - 10:00

Sonuçların İlanı

29 Ağustos 2019

Kesin Kayıtlar

3-5 Eylül 2019

Yedek Kontenjan İlanı

6 Eylül 2019

Yedek Kayıtlar

9-10 Eylül 2019

(Varsa) İkinci Yedek İlanı

11 Eylül 2019

(Varsa) İkinci Yedek Kayıtları

12 Eylül 2019

On-line Başvuru Adresi

https://obs.inonu.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx

Bir aday sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir. Birden fazla programa başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır

Bilim ve /veya Mülakat sınavı yapacak olan Programlar için Başvurusu ONAYLANAN tüm adayların sınava katılmaları zorunludur. Sınava katılmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

On-line Başvuru:

 

§  On-line başvurularda Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, ALES Bilgileri, YDS Bilgileri(Doktora için Zorunlu) ve Mezuniyet Bilgileri eksiksiz doldurulacaktır.

 

§  On-line başvurularda istenilen belgeler (TUS, ALES, YDS, Diploma ve Transkript) pdf formatında sisteme yüklenilecektir.

 

§  Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. İstenilen bilgilerin yanlış veya hatalı olması durumunda adayın başvurusu reddedilir. Programa kayıt yaptırmış olsalar dahi kayıtları iptal edilerek ve ilişikleri kesilecektir.

 

  • On-line olarak yapılan başvuruda adayların sisteme girmiş olduğu bilgiler ile değerlendirilme işlemi gerçekleştirilecek olup, hatalı girme durumunda herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

 

§  Sınav yapılacağı belirtilen anabilim dallarında ilan edilen kontenjandan az başvuru olması durumunda sınavın yapılıp yapılmayacağına ilgili anabilim dalı başkanlığı karar verecektir.

§  Sonuçlar Enstitümüz Web sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME

 

Bilim veya Mülakat SINAVI YAPILMAYAN Anabilim Dallarında;

 

Tezli Yüksek Lisans:

ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %30’u ile yabancı dil puanının %10’unun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır.

Yabancı dil puanı olmayan adayların, yabancı dil katkı puanı sıfır olarak alınır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

Doktora

ALES, TUS veya DUS puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ile hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının %30’u, diğer yüksek lisans derecesine sahip adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının %30'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES, TUS veya DUS ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir

 

Bilim veya Mülakat SINAVI YAPILAN Anabilim Dallarında;

Not: Bilim ve mülakat sınavının birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not ile mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır.

 

Tezli yüksek Lisans:

ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’u, bilim sınavında veya mülakatta alınan notun %20’u ve yabancı dil puanının %10’unun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır.

Yabancı dil puanı olmayan adayların, yabancı dil katkı puanı sıfır olarak alınır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

 

Doktora:

ALES, TUS veya DUS puanının %50’si, yabancı dil puanının %10’u, mezuniyet not ortalamasının (yüksek lisans mezunlarının lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının) %20’si ile sınav notunun (Bilim sınavı veya mülakatı birlikte yapılması durumunda her iki sınavın ortalaması esas alınır) %20’sinin toplamına göre adayların sıralaması yapılır. TUS belgesi ile başvuran Tıp Fakültesi mezunu adayların TUS temel tıp bilimleri puanının 0.7, klinik tıp bilimleri puanının ise 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen TUS temel tıp puanının en az 50 puan olması gerekir. Toplam puanı 60’tan düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda sınav notu yüksek olana öncelik verilir.

 

 

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 

Tezli Yüksek Lisans İçin İstenen Belgeler

-          Lisans Diplomasının aslı veya onaylı sureti veya e-devletten alınan Mezun Belgesi.

-          Lisans not transkriptinin aslı veya onaylı sureti. (Adaylar mezun oldukları üniversitenin varsa not dönüşüm tablosunu, yoksa YÖK dönüşüm tablosunu kullanacaklardır.),

-          ALES puanı veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puan belgesinin ÖSYM Kontrol Kodu bulunan sureti. Sınav sonuç belgesinin son 5 (Beş) yıl içinde alınmış, notunun en az 55 (elli beş) puan olması gerekmektedir,

-          Varsa, son beş (5) yıl içerisinde alınmış olmak şartıyla Yabancı Dil Belgesinin ÖSYM Kontrol Kodu bulunan sureti. YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarına girdiğini gösterir belge,

-          Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-          Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),

-          2 adet vesikalık fotoğraf,

-          Kesin Kayıt Dilekçesi (Enstitümüz web sayfası formlar ve dokümanlar kısmında mevcuttur)

-          Özgeçmiş,

-          Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

 

Doktora İçin İstenen Belgeler

-          Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti veya e-devletten alınan Mezun Belgesi.

-          Lisans ve/veya yüksek lisans not transkriptinin aslı veya onaylı sureti(Adaylar mezun oldukları üniversitenin varsa not dönüşüm tablosunu, yoksa YÖK dönüşüm tablosunu kullanacaklardır.),

-          ALES puanı veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puan belgesinin ÖSYM Kontrol Kodu bulunan sureti. Sınav sonuç belgesinin son 5 (Beş) yıl içinde alınmış, notunun en az 60 (Altmış) puan olması, TUS belgesi ile başvuran Tıp Fakültesi mezunu adayların TUS temel tıp bilimleri puanının 0.7, klinik tıp bilimleri puanının ise 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen TUS temel tıp puanının en az 50 olması gerekir. DUS belgesi ile başvuran diş hekimliği fakültesi mezunu adayların DUS temel bilimleri puanı ile klinik bilimler puanlarının 0,5 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen DUS temel puanının en az 50 olması gerekir,

-          Son 5 (beş) yıl içinde alınmış olmak şartıyla en az 55 (elli beş) puan aldığını gösterir YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından başarılı olduğunu gösterir belgenin ÖSYM Kontrol Kodu bulunan sureti.

-          Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-          Askerlik durum belgesini (Erkek adaylar için),

-          2 adet vesikalık fotoğraf,

-          Kesin Kayıt Dilekçesi (Enstitümüz web sayfası formlar ve dokümanlar kısmında mevcuttur)

-          Özgeçmiş

-          Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti

 

Yabancı Uyruklu Adaylar İçin İstenilen Belgeler:

-          Lisans veya yüksek lisans diplomasının dış temsilcilikten onaylı örneği, (Yurtdışı Üniversitelerinden mezun adayların diplomalarının hem orijinalinin hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler-veya noter onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği)

-          Onaylı not durum belgesi örneği, (Yurtdışı Üniversitelerinden mezun adayların diplomalarının hem orijinalinin hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler-veya noter onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği)

-          Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

-          Kimlik belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlikle ilgili kısımlarının fotokopisi)

-          Türkçe seviye tespit sınavından B2 ve üzeri düzeyde başarılı olduğunu gösterir belge. (Bu belgeler Üniversitemiz TÖMER birimince kontrol edilecek, belgesi uygun bulunmayan adaylar Türkçe seviye tespit sınavına tabi tutulacaklardır.)

-          Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.

-          B2 Düzeyinde Türkçe Dil Yeterlilik belgesi olmayan adaylar Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Türkçe Seviye Tespit Sınavına tabi tutulacak olup, bu sınavın tarihi daha sonra Üniversitemiz TÖMER birimi tarafından duyurulacaktır.

-          2 adet vesikalık fotoğraf,

-          Kesin Kayıt Dilekçesi, (Enstitümüz Web sayfası formlar ve dokümanlar kısmında mevcuttur)

-          Özgeçmiş,

-          Geçerli bir pasaport ve öğrenci vizesi,

-          Sağlık Alanı Mezunları; Diploma Denklik Belgesi, aslı veya onaylı suretini getirmeleri,

-          Sağlık Alanı dışında alan Mezunlar; Tanınma Belgesi, aslı veya onaylı suretini getirmeleri,

-          Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklulardan; kendi hesabına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, öğrenimleri sırasında aldıkları dersler ve başarı notlarını gösteren belgeler ve bu belgelerin resmi onaylı Türkçe çevirileri ile enstitü müdürlüğüne başvururlar.

NOT: Yabancı Uyruklu adayların yukarıda istenilen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı suretlerini teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Yabancı Uyruklu Adayların Değerlendirilmesi:

-          Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran, mülakata giren ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

-          Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

-          Doktora programlarına lisans mezunu olarak başvurabilmek için beş veya altı yıllık lisans eğitim programlarının birinden mezun olmak gerekir.

-          Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır. Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

-          Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için en düşük mülakat puanı; yüksek lisans programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 50, doktora programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 60 olması gerekir.

-          Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 60, doktora programı yerleştirme puanı en az 65 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır.

-          Denklik belgesi ile başvuran adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt, diğerleri şartlı** kayıt hakkı kazanır. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

-          Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlendirilir.

-          Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar başvurduğu alan ile ilgili mülakat sınavına girerler.


ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI

 

ANABİLİM DALI

(Program)

Normal Kontenjan

Yatay Geçiş

 ÜNİP

Yabancı Uyruklu

ALES PUAN TÜRÜ

GİRİŞ SINAV ŞEKLİ

Tezsiz YL

Tezli YL

DR.

Tezli YL

DR.

Tezli YL

DR.

Tezli YL

DR.

Karaciğer Nakli Anabilim Dalı Karaciğer Nakli Cerrahisi Doktora Programı

-

-

5

-

-

-

-

-

1

SAYISAL

Mülakat

Doktora Giriş Koşulları: Genel Cerrahi Anabilim Dalında uzmanlığını tamamlamış olmak.

 

Karaciğer Nakli Anabilim Dalı Karaciğer Nakli Anesteziyolojisi Doktora Programı

-

 -

1

-

-

-

-

-

1

SAYISAL

Mülakat

Doktora Giriş Koşulları: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Karaciğer Nakli Anabilim Dalı Transplantasyon Koordinatörlüğü YL Programı

-

2

-

-

-

-

-

1

-

SAY / SÖZ / EA

Mülakat

Yüksek Lisans Giriş Koşulları: Tıp Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi mezunları ile Sağlık Memurluğu, Hemşirelik, Psikoloji, PDR, Sosyoloji, Felsefe, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi bölümlerinin lisans mezunları kabul edilir.

Hemşirelik Ana Bilim Dalı

Karaciğer Nakli Hemşireliği YL Programı

-

2

-

-

-

-

-

1

-

SAYISAL

Yok

Yüksek Lisans Giriş Koşulları: Hemşirelik Fakültesi mezunları, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu bölümü mezunları ile Hemşirelik Yüksekokulu lisans mezunları kabul edilir.

 

* Yabancı uyruklulardan şartlı kaydedilen adayların önceki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına ilişkin YÖK görüşü alındıktan sonra programa kesin kayıtları yapılır. Olumsuz görüş gelmesi halinde kayıtları iptal edilir.

 

 

 KARACİĞER NAKLİ ENSTİTÜSÜ